Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ

Η πρόταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου με τίτλο «Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ!», εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014 – 2020».

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρότασης (πράξης) είναι η διάδοση της σημασίας της ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών και γενικότερα, των παράκτιων περιοχών του Δήμου Χερσονήσου με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας και της αειφορίας. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών των συγκεκριμένων περιοχών αναγνωρίζεται ως μέγιστης σημασίας ενέργεια προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω, καθώς και η οικονομική ανάπτυξή τους με τους όρους που προηγουμένως αναφέρθηκαν. 

Στόχος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) είναι, μέσα από μία σειρά από ενέργειες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα υλοποιήσει, να επιτύχει τη μείωση της χρήσης του πλαστικού μίας χρήσης στις περιοχές παρέμβασης (ΠΠ), καθώς και να καταφέρει να διασφαλίσει συμπεριφορές οι οποίες θα οδηγήσουν σε καθαρά θαλάσσια ύδατα και ακτές. Ως ομάδες – στόχοι των δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που θα αναπτυχθούν ορίζονται οι λουόμενοι των περιοχών παρέμβασης, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται τόσο στις ακτές (π.χ. ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εστίασης) όσο και στη θάλασσα (π.χ. αλιείς, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ κ.α.), καθώς και οι επισκέπτες των εν λόγω περιοχών. Οι δράσεις θα έχουν παράλληλα επιμορφωτικό αλλά και συμμετοχικό χαρακτήρα προκειμένου τα μηνύματα για αναγκαιότητα εφαρμογής περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών που θα αποσταλούν να γίνουν εύκολα αντιληπτά από τις ομάδες – στόχους και κατά συνέπεια, να υιοθετηθούν στο σύνολό τους. Παράλληλα όμως, είναι δράσεις οι οποίες συνάδουν και υποστηρίζουν το μήνυμα που επιδιώκουν να περάσουν και έτσι, αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν ελάχιστο έως μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Αποφεύγεται η χρήση έντυπου υλικού και ενισχύεται η παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενου υλικού. Δεδομένης της ολοένα και αυξανόμενης έντασης των περιβαλλοντικών πιέσεων που δέχονται τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, τώρα, είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ να ληφθούν μέτρα από φορείς άσκησης πολιτικής με γνώμονα την επιμόρφωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών προς την κατεύθυνση της εφαρμογής περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. Μέσα από την εν λόγω πρόταση (πράξη), η Κ.Ε.Δ.Χ. στοχεύει στη σταδιακή ευθυγράμμιση των περιοχών αλιείας που διαθέτει με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. 

«H Χερσόνησος γίνεται πράσινη!» χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD LEADER N. Ηρακλείου.

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ:

ΑΦΙΣΑ ΕΣΠΑ Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ: