Νέα

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση «Αξιολογικού Πίνακα Επιλεγομένων» για την επαναπροκήρυξη του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου Δ.Ω.Κ.Ε.Δ.Χ., για το σχολικό έτος 2023-2024 (1025/30.10.2023 – (ΑΔΑ: Ψ0ΔΘΟΛ6Χ-Κ9Χ).

Η Κ.Ε.Δ.Χ. ανακοινώνει τον «Αξιολογικό Πίνακα Επιλεγομένων», που αφορά την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024, της υπ’ αριθμ. πρωτ.  1025/30.10.2023 (ΑΔΑ: ΨΟΔΘΟΛ6Χ-Κ9Χ) επαναπροκήρυξης της Κ.Ε.Δ.Χ., όπως αυτός ενσωματώθηκε στην υπ’ αριθμόν ΑΔΣ 90/20.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΥΥΟΛ6Χ-ΒΧΒ) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΧ, μετά την έγκρισή του.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει επί ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη των επιλεγομένων ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί:

ΑΔΣ 90-2023 ΈΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΔΑ

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού είκοσι δύο ( 22) θέσεων, στο «Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού είκοσι δύο (22) θέσεων στο «Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της έως 30η Ιουνίου 2024.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού καθώς και ο αριθμός των θέσεων και οι ζητούμενες ειδικότητες προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 1025/30.10.2023 (ΑΔΑ:Ψ0ΔΘΟΛ6Χ-Κ9Χ) προκήρυξη της Κ.Ε.Δ.Χ. όπου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Χ. https://kedhersonisos.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@hersonisos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2810332138). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή η με επίσημα πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

 Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα ήτοι από Τετάρτη 01 έως Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση. Η ανωτέρω προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kedhersonisos.gr

Περισσότερα στα αρχεία που ακολουθούν:

1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΛΙΚΟ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ 2023

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 15 ώρες 2023

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανάρτηση «Αξιολογικού Πίνακα Επιλεγομένων» για την προκήρυξη του Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου Δ.Ω.Κ.Ε.Δ.Χ., για το σχολικό έτος 2023-2024 (850/11.09.2023 – (ΑΔΑ: 6705ΟΛ6Χ-9Υ1).

Η Κ.Ε.Δ.Χ. ανακοινώνει τον «Αξιολογικό Πίνακα Επιλεγομένων», που αφορά την επιλογή καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου, για το σχολικό έτος 2023 – 2024, της υπ’ αριθμ. πρωτ.  850/11.09.2023 (ΑΔΑ: 6705ΟΛ6Χ-9Υ1) προκήρυξης της Κ.Ε.Δ.Χ., όπως αυτός ενσωματώθηκε στην υπ’ αριθμόν ΑΔΣ 77/29.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΝΧΟΛ6Χ-Α73) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΔΧ, μετά την έγκρισή του.

Ο πίνακας επιλεγομένων ισχύει επί ένα έτος από την κατάρτισή του και η πρόσληψη των επιλεγομένων ενεργείται κατά την σειρά του πίνακα.

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο που ακολουθεί:

ΑΔΣ 77-2023 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΔΑ

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ενημερώνει ότι συνεχίζονται οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Το Δημοτικό Ωδείο είναι ένας νέος σύγχρονος χώρος μουσικής εκπαίδευσης στον Δήμο Χερσονήσου που συμπλήρωσε ήδη την πρώτη περίοδο λειτουργίας του και διαθέτει σύγχρονες, λειτουργικές εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισμένες με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και πλούσια συλλογή μουσικών οργάνων. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα μουσικών σπουδών για όλες τις ηλικίες, καλύπτοντας τη διδασκαλία ανωτέρων θεωρητικών, κλασικών και παραδοσιακών οργάνων.

Το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές, επιδιώκοντας την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στον Δήμο Χερσονήσου και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Η κατοχύρωση των σπουδαστών του με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών εγγυάται την προσφορά μουσικής παιδείας με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου ιδρύθηκε το 2022, στεγάζεται στο ανακαινισμένο δημοτικό κτίριο στην οδό Γιαμπουδάκη 7 στον Λιμένα Χερσονήσου και είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1488/Β’/30-03-2022.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

  • Γούρνες, γραφεία Κ.Ε.Δ.Χ., πρώην αγγλικανική εκκλησία, (εντός πρώην αμερικανικής βάσης) Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-14:00 και στο τηλέφωνο 2810-332138.
  • Λιμένας Χερσονήσου, Γιαμπουδάκη 7, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00-20:00 και στο τηλέφωνο 28970-23320.

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 18:30 θα τελεστεί αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Με τη συνδιοργάνωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τένις Κωφών στον Δήμο Χερσονήσου.

Λίγα εικοσιτετράωρα μας χωρίζουν από τη διεξαγωγή μιας ακόμη παγκόσμιας διοργάνωσης, από την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών, τη φετινή χρονιά. Μετά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ Κωφών ανδρών και γυναικών που διεξήχθη στο Ηράκλειο τον περασμένο Ιούνιο, το όμορφο και φιλόξενο νησί της Κρήτης είναι έτοιμο να υποδεχθεί, στον Δήμο Χερσονήσου, δύο ακόμη μεγάλες διοργανώσεις Κωφών: Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τένις Κωφών Ανδρών – Γυναικών και Νέων – Νεανίδων (23-29 Σεπτεμβρίου) και το Παγκόσμιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Τένις Κωφών «Dresse and Maere» (30 Σεπτεμβρίου – 7 Οκτωβρίου), στις εγκαταστάσεις του Lyttos Beach Hotel, με συνδιοργανωτή την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.).

Όλα τα βλέμματα του αθλητισμού των Κωφών θα είναι στραμμένα στον Δήμο Χερσονήσου Κρήτης, καθώς θα συμμετέχουν περίπου 100 αθλητές και αθλήτριες, που μαζί με τους συνοδούς και τους προπονητές θα φθάσουν τον αριθμό 170 ατόμων.  Συμμετέχουν αθλητές από 25 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Τσεχία, Εκουαδόρ, Ισπανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γκάνα, Ουγγαρία, Ινδονησία, Ινδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Κένυα, Κορέα, Πολωνία, Σλοβενία, Σερβία, Σλοβακία, Κινεζική Ταϊπέι, Ουκρανία, Ηνωμένες Πολιτείες και η διοργανώτρια Ελλάδα.

Μαζί με τα μεγάλα ονόματα του αθλήματος θα μετέχουν και πέντε Έλληνες αθλητές. Η πιο έμπειρη Βασιλική Καλογεροπούλου, που πήρε μέρος και στο τελευταίο Αυστραλιανό OPEN, καθώς και ο Γρηγόρης Σαμαρτζίδης, με συνεχείς συμμετοχές σε διεθνείς αγώνες, αλλά και το νέο «αίμα» αθλητών της ΕΟΑΚ ο 13χρονος Λάζαρος Σκάρπος, η 13χρονη Άρτεμις Ρούτση και η 17χρονη Άννα Κασούμη. Σήμερα, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση των αγώνων στο Lyttos Beach Hotel, στις 17:00.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χερσονήσου και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΕΦΟΑ και της Ζ΄ Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας: Πανελλήνια Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών (Π.Ε.Ι.ΡΑ.Σ.). Χορηγοί είναι οι: Lyttos Beach Hotel, S Resorts, ΑΝΕΚ, Blue Star Ferries.

Η είσοδος στο κοινό είναι ελεύθερη. Οι αγώνες θα ξεκινούν καθημερινά στις 09:00 π.μ.

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

21η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στον Δήμο Χερσονήσου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Καλοκαιρινά Ραντεβού στον Δήμο Χερσονήσου 2023» διοργανώνει την 21η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α.), συλλόγους και φορείς, με την υποστήριξη του Δήμου Χερσονήσου. Επίσης, συμμετέχουν: Κέντρο Αιμοδοσίας Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) Ηρακλείου, Περιφερειακό Τμήμα Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ηρακλείου και το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Για τρίτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Χερσονήσου αγκαλιάζει τη «Φλόγα της Αγάπης» και υποδέχεται τη γιορτή του εθελοντισμού και της προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, με τους λαμπαδηδρόμους να τη μεταφέρουν μέσα σε κλίμα γιορτής ενώνοντας τον Δήμο από άκρη σε άκρη.

Η «Φλόγα της Αγάπης» θα αφιχθεί στον Δήμο Χερσονήσου με εκπροσώπους της Π.Ο.Σ.Ε.Α. στον Καρτερό, το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. Από το σημείο άφιξής της, θα δημιουργηθεί μια μεγάλη “αγκαλιά” με τους λαμπαδηδρόμους να τη μεταφέρουν σε συνολική απόσταση 150 χιλιομέτρων μέσα στα όρια του Δήμου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στη διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της Λαμπαδηδρομίας, θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα της 21ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Εθελοντών Αιμοδοτών στον Δήμο Χερσονήσου, ανά ημέρα, έχει ως εξής:

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023,  Καρτερός, ώρα: 10:00 π.μ.  Άφιξη της «Φλόγας της Αγάπης».

Εκκίνηση 1ης ημέρας Λαμπαδηδρομίας με την υποδοχή της «Φλόγας της Αγάπης» στον Καρτερό. Στη συνέχεια πεζοί Λαμπαδηδρόμοι θα μεταφέρουν τη Φλόγα στα χωριά του Δήμου Χερσονήσου ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Καρτερός – Ελιά – Επάνω Βάθεια – Καινούργιο Χωριό – Γάλιπε – Γαλίφα  – Σκόπελα – Σγουροκεφάλι – Επισκοπή – Αϊτάνια – Σταμνοί – Κάτω Βάθεια – Ανώπολη – Βραχόκηπος – Κοκκίνη Χάνι – Γούρνες – Κάτω Γούβες – Γούβες – Σκοτεινό – Βορίτσι – Χαρασό – Κόξαρη – Καλό Χωριό.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Eθελοντική αιμοδοσία από την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, πλησίον του Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης στις Κάτω Γούβες, από 16:30 έως 19:30.

Μετά το πέρας της 1ης ημέρας Λαμπαδηδρομίας θα ακολουθήσει η Τελετή Αφής της Φλόγας στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. των Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, στις Κάτω Γούβες με ώρα προσέλευσης 20:00. Θα ακολουθήσει η βράβευση των συμμετεχόντων της 1ης ημέρας της Λαμπαδηδρομίας.

Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023, Ποταμιές, ώρα 10:30 π.μ.

 Εκκίνηση 2ης ημέρας Λαμπαδηδρομίας από τις Ποταμιές ακολουθώντας την εξής διαδρομή: Ποταμιές – Αβδού – Γωνιές – Μοχός – Κερά – Κράσι – Μάλια – Σταλίδα – Κουτουλουφάρι – Πισκοπιανό – Χερσόνησος – Αγριανά – Ανάληψη – Ανισσαράς – Σαραντάρι – Λιμένας Χερσονήσου (θεατράκι Αγίας Παρασκευής).

Η Τελετή Λήξης θα πραγματοποιηθεί στο θεατράκι της Αγίας Παρασκευής, στον Λιμένα Χερσονήσου με ώρα προσέλευσης 19:00. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα βραβευτούν οι Σύλλογοι και Φορείς που συμβάλλουν στη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας στον Δήμο Χερσονήσου, καθώς και οι συμμετέχοντες της 2ης ημέρας της Λαμπαδηδρομίας.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί αναμνηστικό μπλουζάκι καθώς και έπαινος συμμετοχής.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην 21η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών στον Δήμο Χερσονήσου, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2810-332138, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00 – 14:00 και ηλεκτρονικά στο: koinofelis@hersonisos.gr έως και την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023.

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δωρεάν μαθήματα Φυσικής Αγωγής και Αυτοάμυνας για όλες τις ηλικίες στον Δήμο Χερσονήσου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) συνεχίζει και φέτος τις δράσεις ανάπτυξης του αθλητισμού, διασφαλίζοντας για τρίτη συνεχή χρονιά τα δωρεάν μαθήματα Φυσικής Αγωγής και Αυτοάμυνας για όλους, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο «Tρισκελής».

Ο κύκλος των δωρεάν μαθημάτων απευθύνεται σε ενήλικες και παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας και ξεκινά την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από 16:30 έως 18:00 στο κλειστό γυμναστήριο Γουρνών.

Αναλυτικότερα, τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

Αυτοπροστασία:

Ψυχοσωματική προετοιμασία αντιμετώπισης μιας επίθεσης που συμβαίνει ήδη.

Αυτοάμυνα:

Αποφυγή – αντιμετώπιση συμπλοκής.

Χωροκιναίσθηση:

Αισθάνομαι – νιώθω – εκτελώ την κίνησή μου στον χώρο.

Φυσική Κατάσταση:

Ανάπτυξη της ικανότητας της σωματικής – πνευματικής – συναισθηματικής υγείας.

Εκγύμναση:

Γυμνάζομαι συστηματικά, διατηρώ καλή φυσική κατάσταση και ευεξία.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται από τον εκπαιδευτή – προπονητή του Συλλόγου, Γιώργο Πυνηρτζή, καθηγητή Φυσικής Αγωγής (Msc) με ειδίκευση στο Τaekwondo-do (ITF), κάτοχο 5 dan, διακεκριμένο σε Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα Τaekwondo-do (ITF), διεθνή εκπαιδευτή και προπονητή στο νέο Ολυμπιακό άθλημα Μουάι Τάι, κάτοχο 11 Khan. Βοηθός εκπαιδευτή είναι ο Αχιλλέας Γουρνάρης, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, κάτοχος 3 dan και Πανευρωπαϊκός Πρωταθλητής στο Τaekwondo-do (ITF), καθώς και κάτοχος 6 Κhan στο Μουάι Τάι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν καθημερινά συμμετοχή στο τηλέφωνο 2810-332138 (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 – 14:00) και ηλεκτρονικά στο: koinofelis@hersonisos.gr.

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη εγγραφών στη Δημοτική Χορωδία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών και το πρόγραμμα προβών – μαθημάτων της Δημοτικής Χορωδίας για την περίοδο 2023-2024, η οποία αποτελείται από δύο (2) τμήματα: τη Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων και την Παιδική – Εφηβική Χορωδία.

Στη Μεικτή Χορωδία Ενηλίκων μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας, χωρίς απαραίτητα να έχουν προηγούμενη χορωδιακή εμπειρία, ενώ στην Παιδική – Εφηβική Χορωδία παιδιά ηλικίας από 6 ετών. Οι πρόβες θα πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο στον Λιμένα Χερσονήσου και στην αίθουσα της πρώην αγγλικανικής εκκλησίας στις Γούρνες.

Το πρόγραμμα των τμημάτων της Δημοτικής Χορωδίας είναι το εξής:

1ο τμήμα: κάθε Τρίτη, Πολιτιστικό Κέντρο, Φιλικής Εταιρείας 11, Λιμ. Χερσονήσου.

17:30 – 19:00 Παιδική – Εφηβική

19:30 – 21:30 Ενηλίκων

2ο τμήμα: κάθε Πέμπτη, αίθουσα πρώην αγγλικανικής εκκλησίας, Γούρνες (πρώην αμερικανική βάση).

17:30 – 19:00 Παιδική – Εφηβική

19:30 – 21:30 Ενηλίκων

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν καθημερινά συμμετοχή:

  • Λιμένας Χερσονήσου, Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου, Γιαμπουδάκη 7, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00-20:00 και στο τηλέφωνο 28970-23320.
  • Γούρνες, γραφεία Κ.Ε.Δ.Χ., πρώην αγγλικανική εκκλησία, (εντός πρώην αμερικανικής βάσης) Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-14:00 και στο τηλέφωνο 2810-332138.
  • Ηλεκτρονικά στο: koinofelis@hersonisos.gr αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η συμμετοχή στα τμήματα της Δημοτικής Χορωδίας είναι δωρεάν για κάθε ενδιαφερόμενο.

Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023

 

 

 

 

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού τριάντα επτά (37) θέσεων, στο «Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για το σχολικό έτος 2023-2024.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), προκηρύσσει την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού τριάντα επτά (37) θέσεων στο «Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννέα (9) μήνες.

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού καθώς και ο αριθμός των θέσεων και οι ζητούμενες ειδικότητες προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 850/11.09.2023 (ΑΔΑ:6705ΟΛ6Χ-9Υ1) προκήρυξη της Κ.Ε.Δ.Χ. όπου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Χ. https://kedhersonisos.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@hersonisos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2810332138). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή η με επίσημα πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα ήτοι από Τετάρτη 13 έως Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 , για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση. Η ανωτέρω προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kedhersonisos.gr

Περισσότερα στα αρχεία που ακολουθούν:

1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 995ΕΟΛ6Χ-35Γ

3. ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΩΔΕΙΟΥ 2023

4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 15 ώρες 2023

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

 

 

 

ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου για τη σχολική χρονιά 2023-2024

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.) ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών στο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Το Δημοτικό Ωδείο είναι ένας νέος σύγχρονος χώρος μουσικής εκπαίδευσης στον Δήμο Χερσονήσου που συμπλήρωσε ήδη την πρώτη περίοδο λειτουργίας του και διαθέτει σύγχρονες, λειτουργικές εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισμένες με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και πλούσια συλλογή μουσικών οργάνων. Παρέχει ένα ευρύ φάσμα μουσικών σπουδών για όλες τις ηλικίες, καλύπτοντας τη διδασκαλία ανωτέρων θεωρητικών, κλασικών και παραδοσιακών οργάνων.

Το διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Ωδείου αποτελείται από έμπειρους και καταξιωμένους καθηγητές, επιδιώκοντας την προώθηση της μουσικής εκπαίδευσης στον Δήμο Χερσονήσου και την ενθάρρυνση της δημιουργικότητας. Η κατοχύρωση των σπουδαστών του με αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών εγγυάται την προσφορά μουσικής παιδείας με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.

Το Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου ιδρύθηκε το 2022, στεγάζεται στο ανακαινισμένο δημοτικό κτίριο στην οδό Γιαμπουδάκη 7 στον Λιμένα Χερσονήσου και είναι αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 1488/Β’/30-03-2022.

Πληροφορίες – Εγγραφές:

  • Γούρνες, γραφεία Κ.Ε.Δ.Χ., πρώην αγγλικανική εκκλησία, (εντός πρώην αμερικανικής βάσης) Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-14:00 και στο τηλέφωνο 2810-332138.
  • Λιμένας Χερσονήσου, Γιαμπουδάκη 7, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 17:00-20:00 και στο τηλέφωνο 28970-23320.

«Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καλώ μικρούς και μεγάλους, όλους όσοι αγαπούν τη μουσική να κάνουν την εγγραφή τους στο πρώτο Δημοτικό Ωδείο Δήμου Χερσονήσου. Φέτος, στο δεύτερο έτος λειτουργίας του Ωδείου, συνεχίζουμε με την ίδια αγάπη και με πολύ μεράκι, ξεκινάμε τα μαθήματα, καθώς η νέα χρονιά μας επιφυλάσσει δυνατές συγκινήσεις σε νέα μουσικά μονοπάτια», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Χ., Γιάννης Μηλάκης.