Πρoκήρυξη για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού (τριάντα έξι (36) θέσεων), με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εννέα (9) μήνες, υπό την μορφή αντιτίμου, στο «Δημοτικό Ωδείο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου για την σχολικό έτος 2022-2023.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου (Κ.Ε.Δ.Χ.), προκηρύσσει την πρόσληψη κατόπιν επιλογής, καλλιτεχνικού προσωπικού του «Δημοτικού Ωδείου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χερσονήσου», με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για εννέα (9) μήνες, η διάρκεια της οποίας θα ξεκινά την 1η Οκτωβρίου 2022 ή από την υπογραφή της σύμβασης και θα τελειώνει την 30η Ιουνίου 2023, συνολικού αριθμού τριάντα έξι (36).

Τα ειδικά προσόντα πρόσληψης του προσωπικού καθώς και ο αριθμός των θέσεων και οι ζητούμενες ειδικότητες προσδιορίζονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 691/19.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΞΙΕΟΛ6Χ-Τ9Τ) προκήρυξη της Κ.Ε.Δ.Χ. όπου έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Χ. https://kedhersonisos.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση koinofelis@hersonisos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κ.Ε.Δ.Χ., στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου, Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών Τ.Κ. 71500 υπόψιν κας Γιανναδάκη Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2810332138). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Το εμπρόθεσμο των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή η με επίσημα πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Η αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στην ανωτέρω διεύθυνση καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης περίληψης της παρούσας σε μία τοπική εφημερίδα ήτοι από Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου έως Σάββατο 01 Οκτωβρίου, για την αυτοπρόσωπη ή μετ’ εξουσιοδοτήσεως κατάθεση. Η ανωτέρω προθεσμία, ως προς την ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή της αίτησης, λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας, στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kedhersonisos.gr.

Περισσότερα στα αρχεία που ακολουθούν:

https://kedhersonisos.gr/wp-content/uploads/1.-ΑΙΤΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΩΔΕΙΟΥ-2022-1.docx

https://kedhersonisos.gr/wp-content/uploads/2.-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-1.pdf

https://kedhersonisos.gr/wp-content/uploads/3.-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-15-ώρες_2022-1.docx

https://kedhersonisos.gr/wp-content/uploads/4.-ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΜΗ-ΥΠΑΡΞΗΣ-ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ-ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ-1.doc