ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Η διαχείριση και λειτουργία των Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών, «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων», καθώς και η ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων, απευθύνονται σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές ομάδες και συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.

«Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων
(Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου
Χερσονήσου»

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»